C069-อาจารย์อภิชาต โชติชื่น จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE H13,5511
C069
SH11
SE H13,5511
C069
SH11
SE H13,5511
C069
SH11
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE H13,5511
C069
SH12
SE H13,5511
C069
SH12
SE H13,5511
C069
SH12
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


SE H14,5511
C069
SH11
SE H14,5511
C069
SH11
SE H14,5511
C069
SH11
 


 


พฤหัสบดี SE H21,5511
C069
SH21
SE H21,5511
C069
SH21
SE H21,5511
C069
SH21
 


 


SE H14,5515
C069
SH12
SE H14,5515
C069
SH12
SE H14,5515
C069
SH12
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P71,6614
C069
P024
ED P71,6614
C069
P024
ED P71,6614
C069
P024
ED P71,6614
C069
P024
 ====== รายวิชา =====
SE H13 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE H14 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประวัน
SE H21 ศท 092006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ED P71 ศท081001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
P024 ศท081001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน S.1