C075-อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P44,8811
C075
EP47,EP48
EH41
ED P44,8811
C075
EP47,EP48
EH41
ED P44,8811
C075
EP47,EP48
EH41
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P44,8811
C075
EP43,EP44
ED P44,8811
C075
EP43,EP44
ED P44,8811
C075
EP43,EP44
 


 


ED P44,8811
C075
EP45,EP46
ED P44,8811
C075
EP45,EP46
ED P44,8811
C075
EP45,EP46
 


 


ศุกร์ ED P44,8811
C075
EP41,EP42
ED P44,8811
C075
EP41,EP42
ED P44,8811
C075
EP41,EP42
 


 


ED P53,5512
C075
P004
ED P53,5512
C075
P004
ED P53,5512
C075
P004
 


 ====== รายวิชา =====
ED P44 กศ 043004 วิจัยในชั้นเรียน
ED P53 กศ042003 วิวิจัยทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP47 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 407
EP48 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 408
EH41 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP45 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 405
EP46 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 406
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
P004 กศ042003 วิจัยทางการศึกษา S.1