C077-ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P21,3302
C077
EP22
ED P21,3302
C077
EP22
ED P21,3302
C077
EP22
ED P21,3302
C077
EP22
 


ED P21,3302
C077
EP24
ED P21,3302
C077
EP24
ED P21,3302
C077
EP24
ED P21,3302
C077
EP24
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P21,3302
C077
EP21
ED P21,3302
C077
EP21
ED P21,3302
C077
EP21
ED P21,3302
C077
EP21
 


ED P51,3302
C077
P001
ED P51,3302
C077
P001
ED P51,3302
C077
P001
ED P51,3302
C077
P001
 


พฤหัสบดี ED P21,3302
C077
EP23
ED P21,3302
C077
EP23
ED P21,3302
C077
EP23
ED P21,3302
C077
EP23
 


ED D22,3302
C077
PH21
ED D22,3302
C077
PH21
ED D22,3302
C077
PH21
ED D22,3302
C077
PH21
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P21 กศ 042007 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ED P51 กศ041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา
ED D22 กศ 042007 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
===== ห้องเรียน ======
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
P001 กศ041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา S.1
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201