C083-อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR R32,7716
C083
AR31
AR R32,7716
C083
AR31
AR R32,7716
C083
AR31
AR R32,7716
C083
AR31
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR R24,7715
C083
AR21
AR R24,7715
C083
AR21
AR R24,7715
C083
AR21
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R15,8812
C083
AR11
AR R15,8812
C083
AR11
AR R15,8812
C083
AR11
 


 


AR R31,7716
C109,C083
AR31
AR R31,7716
C109,C083
AR31
AR R31,7716
C109,C083
AR31
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R32 นก 023006 นันทนาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
AR R24 นก 032003 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R15 นก 012005 การจัดการกีฬาทางนันทนาการ
AR R31 นก 032001 การจัดและการบริหารนันทนาการและการท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน (ห้องคณะศิลป์ฯ)
7715 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101