C084-อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M22,7715
C084
AM21
AR M22,7715
C084
AM21
AR M22,7715
C084
AM21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M21,7715
C084
AM22
AR M21,7715
C084
AM22
AR M21,7715
C084
AM22
 


 


AR M22,7715
C084
AM22
AR M22,7715
C084
AM22
AR M22,7715
C084
AM22
 


 


ศุกร์ AR M21,7713
C084
AM21
AR M21,7713
C084
AM21
AR M21,7713
C084
AM21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M22 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
AR M21 ศท 032015 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
====== อาจารย์ ======
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202