C086-อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


SE H27,5512
C086
SH21
SE H27,5512
C086
SH21
 


SE H18,5515
C086
SH11
SE H18,5515
C086
SH11
 


 


 


อังคาร SE H31,5514
C086
SH31
SE H31,5514
C086
SH31
SE H31,5514
C086
SH31
SE H31,5514
C086
SH31
 


SE H18,5513
C086
SH12
SE H18,5513
C086
SH12
 


 


 


พุธ  


 


SE H23,5513
C086
SH21
SE H23,5513
C086
SH21
 


SE H22,6613
C086
SH21
SE H22,6613
C086
SH21
SE H22,6613
C086
SH21
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H27 วท 072018 โภชนาการ
SE H18 วท 072018 โภชนาการ
SE H31 วท 073122 พฤติกรรมสุขภาพ
SE H23 วท 072101 การควบคุมและป้องกันโรค
SE H22 วท 081020 กีฬาเพื่อสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301+302
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102