C087-อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ จำนวน 5 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P46,9915
C087
EH41
ED P46,9915
C087
EH41
 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P60,2202
C087
P013
ED P60,2202
C087
P013
ED P60,2202
C087
P013
 


 ====== รายวิชา =====
ED P46 วท 073020 เพศศึกษา
ED P60 วท072013 การปฐมพยาบาล
====== อาจารย์ ======
C087 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EH41 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
P013 วท072013 การปฐมพยาบาล S.1