C102-อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P20,7711
C102
EP23
ED P20,7711
C102
EP23
ED P20,7711
C102
EP23
ED P20,7711
C102
EP23
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P20,8817
C102
EP24
ED P20,8817
C102
EP24
ED P20,8817
C102
EP24
ED P20,8817
C102
EP24
 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P20 กศ 032004 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204