C103-อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P70,9917
C103
P023
ED P70,9917
C103
P023
ED P70,9917
C103
P023
ED P70,9917
C103
P023
 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR R23,7714
C103
AR21
AR R23,7714
C103
AR21
AR R23,7714
C103
AR21
 


 


ศุกร์ SE S21,6613
C103
SS21
SE S21,6613
C103
SS21
SE S21,6613
C103
SS21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P70 ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR R23 ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
SE S21 ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C103 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
7714 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
P023 ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน S.1
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201