C105-อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


AR M16,B125
C105
AM12
AR M16,B125
C105
AM12
AR M16,B125
C105
AM12
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M16,B125
C105
AM11
AR M16,B125
C105
AM11
AR M16,B125
C105
AM11
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P27,B105
C105
EP21
ED P27,B105
C105
EP21
ED P27,B105
C105
EP21
 


 


พฤหัสบดี ED P27,B105
C105
EP22
ED P27,B105
C105
EP22
ED P27,B105
C105
EP22
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P27,B105
C105
EP23
ED P27,B105
C105
EP23
ED P27,B105
C105
EP23
 


 


ED P27,B105
C105
EP24
ED P27,B105
C105
EP24
ED P27,B105
C105
EP24
 


 ====== รายวิชา =====
AR M16 พล 041003 เซปักตะกร้อ
ED P27 พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
====== อาจารย์ ======
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
===== ห้องเรียน ======
B125 สนามตะกร้อ(ที่เดี่ยวกัน)
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204