C108-อาจารย์วรากร คำปลิว จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


AR R28,7714
C108
AR21
AR R28,7714
C108
AR21
AR R28,7714
C108
AR21
AR R28,7714
C108
AR21
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR R35,8812
C130,C108
AR31
AR R35,8812
C130,C108
AR31
AR R35,8812
C130,C108
AR31
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R25,7715
C108
AR21
AR R25,7715
C108
AR21
AR R25,7715
C108
AR21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R28 ทท 022001 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
AR R35 บธ 073045 ธุรกิจการบิน
AR R25 นก 012002 จิตวิทยาสังคมของนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C130 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301