C109-อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R27,8816
C109
AR21
AR R27,8816
C109
AR21
AR R27,8816
C109
AR21
AR R27,8816
C109
AR21
 


AR R31,7716
C109,C083
AR31
AR R31,7716
C109,C083
AR31
AR R31,7716
C109,C083
AR31
 


 


ศุกร์ AR R34,7714
C109
AR31
AR R34,7714
C109
AR31
AR R34,7714
C109
AR31
AR R34,7714
C109
AR31
 


AR R27,7712
C109
AR21
AR R27,7712
C109
AR21
AR R27,7712
C109
AR21
AR R27,7712
C109
AR21
 ====== รายวิชา =====
AR R27 ทท 021003 มัคคุเทศก์
AR R31 นก 032001 การจัดและการบริหารนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R34 ทท 023002 การวางแผนและการจัดนำเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน (ห้องคณะศิลป์ฯ)
7714 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301