C111-อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR M28,B126
C111,C130
AM22
AR M28,B126
C111,C130
AM22
AR M28,B126
C111,C130
AM22
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M28,B126
C111,C130
AM21
AR M28,B126
C111,C130
AM21
AR M28,B126
C111,C130
AM21
 


 


พุธ ED P42,9912
C025,C111
EP43,EP44
ED P42,9912
C025,C111
EP43,EP44
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P42,9912
C025,C111
EP47,EP48
EH41
ED P42,9912
C025,C111
EP47,EP48
EH41
ED P42,9912
C025,C111
EP45,EP46
ED P42,9912
C025,C111
EP45,EP46
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M28 พล 041013 ฟุตบอล
ED P42 พล 064004 การสัมนาทางพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C130 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP47 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 407
EP48 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 408
EH41 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP45 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 405
EP46 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 406