C112-อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์ จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED D33,8814
C112
PH33
ED D33,8814
C112
PH33
ED D33,7711
C112
PH31
ED D33,7711
C112
PH31
 


ED P26,B101
C112
EP22
ED P26,B101
C112
EP22
ED P26,B101
C112
EP22
 


 


อังคาร ED P26,B101
C112
EP24
ED P26,B101
C112
EP24
ED P26,B101
C112
EP24
 


 


ED D25,B101
C112
PH21
ED D25,B101
C112
PH21
ED D25,B101
C112
PH21
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED D33,8815
C112
PH34
ED D33,8815
C112
PH34
 


 


 


พฤหัสบดี ED P26,B101
C112
EP21
ED P26,B101
C112
EP21
ED P26,B101
C112
EP21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P61,2201
C112
P014
ED P61,2201
C112
P014
ED D33,9915
C112
PH32
ED D33,9915
C112
PH32
 


ED P26,B101
C112
EP23
ED P26,B101
C112
EP23
ED P26,B101
C112
EP23
 


 ====== รายวิชา =====
ED D33 พล 013004 บริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED P26 พล 031109 ทักษะและการสอนกรีฑา
ED D25 พล 031109 ทักษะและการสอนกรีฑา
ED P61 พล012008 หลักสูตรพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B101 สนามกรีฑา
8815 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
PH33 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH34 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
P014 พล012008 หลักสูตรพลศึกษา S.1
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203