C113-อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P17,B118
C113
EP14
ED P17,B118
C113
EP14
ED P17,B118
C113
EP14
 


 


ED P17,B118
C113
EP12
ED P17,B118
C113
EP12
ED P17,B118
C113
EP12
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P17,B118
C113
EP11
ED P17,B118
C113
EP11
ED P17,B118
C113
EP11
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P52,6612
C113
P002
ED P52,6612
C113
P002
ED P52,6612
C113
P002
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P17,B118
C113
EP13
ED P17,B118
C113
EP13
ED P17,B118
C113
EP13
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P52,6612
C113
P003
ED P52,6612
C113
P003
ED P52,6612
C113
P003
 


 ====== รายวิชา =====
ED P17 พล 031129 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
ED P52 วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
===== ห้องเรียน ======
B118 สระว่ายน้ำ
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
P002 วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บฯ S.1
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
P003 วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บฯ S.2