C114-อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P15,B115
C114
EP12
ED P15,B115
C114
EP12
ED P15,B115
C114
EP12
 


 


พุธ ED D35,B114
C114
PH34
ED D35,B114
C114
PH34
ED D35,B114
C114
PH34
 


 


ED P15,B114
C114
EP11
ED P15,B114
C114
EP11
ED P15,B114
C114
EP11
 


 


พฤหัสบดี ED D35,B114
C114
PH32
ED D35,B114
C114
PH32
ED D35,B114
C114
PH32
 


 


ED D35,B114
C114
PH33
ED D35,B114
C114
PH33
ED D35,B114
C114
PH33
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED D35,B114
C114
PH31
ED D35,B114
C114
PH31
ED D35,B114
C114
PH31
 


 ====== รายวิชา =====
ED P15 พล 012022 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED D35 พล 051019 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
====== อาจารย์ ======
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
====== นักศึกษา ======
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH34 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH33 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301