C116-อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P43,4410
C116
P035
ED P43,4410
C116
P035
ED P43,4410
C116
P035
 


 


ED P43,4410
C116
P037
ED P43,4410
C116
P037
ED P43,4410
C116
P037
 


 


พฤหัสบดี ED P43,4410
C116
P036
ED P43,4410
C116
P036
ED P43,4410
C116
P036
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P43 กศ 074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
====== อาจารย์ ======
C116 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
===== ห้องเรียน ======
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
====== นักศึกษา ======
P035 กศ 074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน S.1
P037 กศ 074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน S.3
P036 กศ 074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน S.2