C118-อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P14,2202
C118
EP13
ED P14,2202
C118
EP13
ED D15,9912
C118
PH11
ED D15,9912
C118
PH11
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P14,2202
C118
EP11
ED P14,2202
C118
EP11
ED P64,2202
C118
P017
ED P64,2202
C118
P017
 


ED P14,2202
C118
EP12
ED P14,2202
C118
EP12
 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P14,8812
C118
EP14
ED P14,8812
C118
EP14
 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P14 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED D15 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED P64 วท072014 ปรัชญาสุขศึกษา
====== อาจารย์ ======
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
P017 วท072014 ปรัชญาสุขศึกษา S.1
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104