C120-อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR M11,7714
C120
AM11
AR M11,7714
C120
AM11
AR M11,7714
C120
AM11
 


 


ED D20,8815
C120
PH21
ED D20,8815
C120
PH21
ED D20,8815
C120
PH21
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR M11,7714
C120
AM12
AR M11,7714
C120
AM12
AR M11,7714
C120
AM12
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R11,5514
C120
AR11
AR R11,5514
C120
AR11
AR R11,5514
C120
AR11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M11 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
ED D20 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
AR R11 ศท 012010 วาทการ
====== อาจารย์ ======
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101