C122-อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR M24,7716
C122
AM21
AR M24,7716
C122
AM21
AR M24,7716
C122
AM21
AR M24,7716
C122
AM21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


AR M34,7714
C122
AM31
AR M34,7714
C122
AM31
 


AR M32,7712
C122
AM31
AR M32,7712
C122
AM31
AR M32,7712
C122
AM31
AR M32,7712
C122
AM31
 


ศุกร์ AR M24,7716
C122
AM22
AR M24,7716
C122
AM22
AR M24,7716
C122
AM22
AR M24,7716
C122
AM22
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M24 พล 073039 จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา
AR M34 วท 084011 การเป็นผู้ฝึกกีฬา
AR M32 บธ 113002 การจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ
====== อาจารย์ ======
C122 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน (ห้องคณะศิลป์ฯ)
7714 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202