C127-อาจารย์สมชาย บุญลอย จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED D14,8815
C127
PH11
ED D14,8815
C127
PH11
ED D14,8815
C127
PH11
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P13,4410
C127
EP11
ED P13,4410
C127
EP11
ED P13,4410
C127
EP11
 


 


ED P13,6615
C127
EP14
ED P13,6615
C127
EP14
ED P13,6615
C127
EP14
 


 


พุธ ED P13,2201
C127
EP12
ED P13,2201
C127
EP12
ED P13,2201
C127
EP12
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P13,9912
C127
EP13
ED P13,9912
C127
EP13
ED P13,9912
C127
EP13
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED D14 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
ED P13 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
6615 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103