C133-อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


ED P10,6613
C133
EP13
ED P10,6613
C133
EP13
ED P10,6613
C133
EP13
 


 


อังคาร SE S10,6612
C133
SS12
SE S10,6612
C133
SS12
SE S10,6612
C133
SS12
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED D10,8813
C133
PH11
ED D10,8813
C133
PH11
ED D10,8813
C133
PH11
 


 


ED P66,3301
C133
P019
ED P66,3301
C133
P019
ED P66,3301
C133
P019
ED P66,3301
C133
P019
 


พฤหัสบดี SE S10,6612
C133
SS11
SE S10,6612
C133
SS11
SE S10,6612
C133
SS11
 


 


ED P10,5512
C133
EP14
ED P10,5512
C133
EP14
ED P10,5512
C133
EP14
 


 


ศุกร์ ED P10,5511
C133
EP11
ED P10,5511
C133
EP11
ED P10,5511
C133
EP11
 


 


ED P10,5511
C133
EP12
ED P10,5511
C133
EP12
ED P10,5511
C133
EP12
 


 ====== รายวิชา =====
ED P10 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ
SE S10 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED D10 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษ
ED P66 ศท021001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
5512 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
P019 ศท021001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร S.1
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102