C136-อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S31,6614
C136
SS32
SE S31,6614
C136
SS32
SE S31,6614
C136
SS32
SE S31,6614
C136
SS32
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S12,5512
C136
SS11
SE S12,5512
C136
SS11
SE S12,5512
C136
SS11
 


 


AR R13,7713
C136
AR11
AR R13,7713
C136
AR11
AR R13,7713
C136
AR11
 


 


พุธ SE S12,5512
C136
SS12
SE S12,5512
C136
SS12
SE S12,5512
C136
SS12
 


 


 


SE S27,6614
C136
SS21
SE S27,6614
C136
SS21
 


 


พฤหัสบดี SE S31,6614
C136
SS31
SE S31,6614
C136
SS31
SE S31,6614
C136
SS31
SE S31,6614
C136
SS31
 


SE S36,5511
C136
SS31,SS32
SE S36,5511
C136
SS31,SS32
SE S36,5511
C136
SS31,SS32
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S31 วท 101001 การวิจัยเบื้องต้น
SE S12 วท 092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
AR R13 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE S27 วท 102002 สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE S36 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301