C139-อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


SE S23,5513
C139
SS21
SE S23,5513
C139
SS21
 


 


 


อังคาร SE S22,6617
C022,C139
SS21
SE S22,6617
C022,C139
SS21
SE S22,6617
C022,C139
SS21
 


 


ED D16,6617
C022,C139
PH11
ED D16,6617
C022,C139
PH11
ED D16,6617
C022,C139
PH11
 


 


พุธ SE S33,6614
C139
SS32
SE S33,6614
C139
SS32
SE S33,6614
C139
SS32
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S33,5512
C139
SS31
SE S33,5512
C139
SS31
SE S33,5512
C139
SS31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S23 วท 081032 จิตวิทยาการกีฬา
SE S22 วท 071002 กายวิภาคและสรีรวิทยา2
ED D16 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
SE S33 วท 083002 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C139 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา)
6614 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301