C140-อ.ประภาศิริ กลางพอน จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


ED D12,9912
C140
PH11
ED D12,9912
C140
PH11
ED D12,9912
C140
PH11
 


 


อังคาร ED P12,8813
C140
EP14
ED P12,8813
C140
EP14
ED P12,8813
C140
EP14
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR M12,7712
C140
AM11
AR M12,7712
C140
AM11
AR M12,7712
C140
AM11
 


 


AR R12,7713
C140
AR11
AR R12,7713
C140
AR11
AR R12,7713
C140
AR11
 


 


พฤหัสบดี AR M12,7713
C140
AM12
AR M12,7713
C140
AM12
AR M12,7713
C140
AM12
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED D12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED P12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR M12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR R12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
====== อาจารย์ ======
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
===== ห้องเรียน ======
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
8813 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102