C141-อ.ธันวา พิศดาร จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


AR M17,B120
C141
AM11
AR M17,B120
C141
AM11
AR M17,B120
C141
AM11
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M36,B117
C141
AM31
AR M36,B117
C141
AM31
 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


AR M17,B117
C141
AM12
AR M17,B117
C141
AM12
AR M17,B117
C141
AM12
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M17 พล 031063 แอโรบิกดานซ์
AR M36 พล 002019 ผู้นำออกกำลังกายและกีฬา
====== อาจารย์ ======
C141 อ.ธันวา พิศดาร
===== ห้องเรียน ======
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนชั้น 3( แอโรบิก)
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102