C142-อาจารย์ วรุจน์ ธัญเจริญ จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S19,B129
C142
SS11
SE S19,B129
C142
SS11
SE S19,B129
C142
SS11
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S19 วท 081258 แอโรบิกดานซ์
====== อาจารย์ ======
C142 อาจารย์ วรุจน์ ธัญเจริญ
===== ห้องเรียน ======
B129 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชั้น 2 (ห้องแรก)
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101