C143-อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


ED P24,8811
C143
EP21
ED P24,8811
C143
EP21
ED P24,8811
C143
EP21
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P24,8811
C143
EP22
ED P24,8811
C143
EP22
ED P24,8811
C143
EP22
 


 


พุธ ED P24,6611
C143
EP23
ED P24,6611
C143
EP23
ED P24,6611
C143
EP23
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M33,7714
C143
AM31
AR M33,7714
C143
AM31
 


 


 


ED P24,6611
C143
EP24
ED P24,6611
C143
EP24
ED P24,6611
C143
EP24
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P24 พล 013020 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
AR M33 วท 083002 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204