C144-อ.ชนม์ชนก วงศ์มณี จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S20,6613
C144
SS21
SE S20,6613
C144
SS21
SE S20,6613
C144
SS21
 


 


ED D37,5511
C144
PH31
ED D37,5511
C144
PH31
ED D37,5511
C144
PH31
 


 


อังคาร ED P23,3301
C144
EP22
ED P23,3301
C144
EP22
ED P23,3301
C144
EP22
 


 


ED D37,3301
C144
PH34
ED D37,3301
C144
PH34
ED D37,3301
C144
PH34
 


 


พุธ SE H24,5513
C144
SH21
SE H24,5513
C144
SH21
 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P31,3301
C144
EP32
ED P31,3301
C144
EP32
ED P31,3301
C144
EP32
 


 


ED D37,7711
C144
PH32
ED D37,7711
C144
PH32
ED D37,7711
C144
PH32
 


 


ศุกร์ ED D37,3302
C144
PH33
ED D37,3302
C144
PH33
ED D37,3302
C144
PH33
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S20 ศท 021008 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ED D37 สข 022002 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูสุขศึกษา 1
ED P23 พล 012014 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
SE H24 วท 072114 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 2
ED P31 พล 012018 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2
====== อาจารย์ ======
C144 อ.ชนม์ชนก วงศ์มณี
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
5513 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH34 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH33 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303