EP11-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P19,6615
C131
EP11
ED P19,6615
C131
EP11
ED P19,6615
C131
EP11
 


 


ED P18,B110
C009,C028
EP11
ED P18,B110
C009,C028
EP11
ED P18,B110
C009,C028
EP11
 


 


อังคาร ED P13,4410
C127
EP11
ED P13,4410
C127
EP11
ED P13,4410
C127
EP11
 


 


ED P17,B118
C113
EP11
ED P17,B118
C113
EP11
ED P17,B118
C113
EP11
 


 


พุธ ED P16,6617
C022
EP11
ED P16,6617
C022
EP11
ED P16,6617
C022
EP11
 


 


ED P15,B114
C114
EP11
ED P15,B114
C114
EP11
ED P15,B114
C114
EP11
 


 


พฤหัสบดี ED P14,2202
C118
EP11
ED P14,2202
C118
EP11
 


 


 


ED P12,6615
C052
EP11
ED P12,6615
C052
EP11
ED P12,6615
C052
EP11
 


 


ศุกร์ ED P10,5511
C133
EP11
ED P10,5511
C133
EP11
ED P10,5511
C133
EP11
 


 


ED P11,5514
C050
EP11
ED P11,5514
C050
EP11
ED P11,5514
C050
EP11
 


 ====== รายวิชา =====
ED P19 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED P18 พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED P13 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
ED P17 พล 031129 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
ED P16 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
ED P15 พล 012022 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED P14 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED P12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED P10 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ
ED P11 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
====== อาจารย์ ======
C131 อาจารย์ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C052 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
B110 โรงยิมยิมนาสติก
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
B118 สระว่ายน้ำ
6617 ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา)
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
2202 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101