EP12-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P18,B110
C009,C028
EP12
ED P18,B110
C009,C028
EP12
ED P18,B110
C009,C028
EP12
 


 


ED P17,B118
C113
EP12
ED P17,B118
C113
EP12
ED P17,B118
C113
EP12
 


 


อังคาร ED P19,6615
C131
EP12
ED P19,6615
C131
EP12
ED P19,6615
C131
EP12
 


 


ED P15,B115
C114
EP12
ED P15,B115
C114
EP12
ED P15,B115
C114
EP12
 


 


พุธ ED P13,2201
C127
EP12
ED P13,2201
C127
EP12
ED P13,2201
C127
EP12
 


 


ED P12,8812
C052
EP12
ED P12,8812
C052
EP12
ED P12,8812
C052
EP12
 


 


พฤหัสบดี ED P16,2201
C022
EP12
ED P16,2201
C022
EP12
ED P16,2201
C022
EP12
 


 


ED P14,2202
C118
EP12
ED P14,2202
C118
EP12
 


 


 


ศุกร์ ED D11,6615
C050
EP12
ED D11,6615
C050
EP12
ED D11,6615
C050
EP12
 


 


ED P10,5511
C133
EP12
ED P10,5511
C133
EP12
ED P10,5511
C133
EP12
 


 ====== รายวิชา =====
ED P18 พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED P17 พล 031129 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
ED P19 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED P15 พล 012022 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED P13 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
ED P12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED P16 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
ED P14 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED D11 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED P10 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ
====== อาจารย์ ======
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C131 อาจารย์ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C052 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
===== ห้องเรียน ======
B110 โรงยิมยิมนาสติก
B118 สระว่ายน้ำ
6615 ห้องเรียน
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
8812 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102