EP13-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P12,5513
C052
EP13
ED P12,5513
C052
EP13
ED P12,5513
C052
EP13
 


 


ED P10,6613
C133
EP13
ED P10,6613
C133
EP13
ED P10,6613
C133
EP13
 


 


อังคาร ED P14,2202
C118
EP13
ED P14,2202
C118
EP13
 


 


 


ED P18,B110
C009,C028
EP13
ED P18,B110
C009,C028
EP13
ED P18,B110
C009,C028
EP13
 


 


พุธ ED P19,6615
C131
EP13
ED P19,6615
C131
EP13
ED P19,6615
C131
EP13
 


 


ED P11,9912
C050
EP13
ED P11,9912
C050
EP13
ED P11,9912
C050
EP13
 


 


พฤหัสบดี ED P15,B110
C009
EP13
ED P15,B110
C009
EP13
ED P15,B110
C009
EP13
 


 


ED P17,B118
C113
EP13
ED P17,B118
C113
EP13
ED P17,B118
C113
EP13
 


 


ศุกร์ ED P13,9912
C127
EP13
ED P13,9912
C127
EP13
ED P13,9912
C127
EP13
 


 


ED P16,9912
C022
EP13
ED P16,9912
C022
EP13
ED P16,9912
C022
EP13
 


 ====== รายวิชา =====
ED P12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED P10 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ
ED P14 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED P18 พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED P19 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED P11 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED P15 พล 012022 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED P17 พล 031129 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
ED P13 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
ED P16 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
====== อาจารย์ ======
C052 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C131 อาจารย์ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
B110 โรงยิมยิมนาสติก
6615 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
B118 สระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103