EP14-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P17,B118
C113
EP14
ED P17,B118
C113
EP14
ED P17,B118
C113
EP14
 


 


ED P11,9915
C050
EP14
ED P11,9915
C050
EP14
ED P11,9915
C050
EP14
 


 


อังคาร ED P12,8813
C140
EP14
ED P12,8813
C140
EP14
ED P12,8813
C140
EP14
 


 


ED P13,6615
C127
EP14
ED P13,6615
C127
EP14
ED P13,6615
C127
EP14
 


 


พุธ ED P15,B110
C009
EP14
ED P15,B110
C009
EP14
ED P15,B110
C009
EP14
 


 


ED P18,B110
C009,C028
EP14
ED P18,B110
C009,C028
EP14
ED P18,B110
C009,C028
EP14
 


 


พฤหัสบดี ED P19,6611
C131
EP14
ED P19,6611
C131
EP14
ED P19,6611
C131
EP14
 


 


ED P10,5512
C133
EP14
ED P10,5512
C133
EP14
ED P10,5512
C133
EP14
 


 


ศุกร์ ED P16,6617
C022
EP14
ED P16,6617
C022
EP14
ED P16,6617
C022
EP14
 


 


ED P14,8812
C118
EP14
ED P14,8812
C118
EP14
 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P17 พล 031129 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
ED P11 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED P12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED P13 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
ED P15 พล 012022 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED P18 พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED P19 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED P10 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ
ED P16 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
ED P14 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
====== อาจารย์ ======
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C131 อาจารย์ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
===== ห้องเรียน ======
B118 สระว่ายน้ำ
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
8813 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
B110 โรงยิมยิมนาสติก
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
5512 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา)
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104