EP21-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P23,3301
C039
EP21
ED P23,3301
C039
EP21
ED P23,3301
C039
EP21
 


 


ED P24,8811
C143
EP21
ED P24,8811
C143
EP21
ED P24,8811
C143
EP21
 


 


อังคาร ED P20,8817
C033
EP21
ED P20,8817
C033
EP21
ED P20,8817
C033
EP21
ED P20,8817
C033
EP21
 


ED P25,6614
C066
EP21
ED P25,6614
C066
EP21
ED P25,6614
C066
EP21
 


 


พุธ ED P21,3302
C077
EP21
ED P21,3302
C077
EP21
ED P21,3302
C077
EP21
ED P21,3302
C077
EP21
 


ED P27,B105
C105
EP21
ED P27,B105
C105
EP21
ED P27,B105
C105
EP21
 


 


พฤหัสบดี ED P26,B101
C112
EP21
ED P26,B101
C112
EP21
ED P26,B101
C112
EP21
 


 


ED P28,B120
C053
EP21
ED P28,B120
C053
EP21
ED P28,B120
C053
EP21
 


 


ศุกร์ ED P22,6611
C064
EP21,EP22
ED P22,6611
C064
EP21,EP22
ED P22,6611
C064
EP21,EP22
ED P22,6611
C064
EP21,EP22
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P23 พล 012014 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
ED P24 พล 013020 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED P20 กศ 032004 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
ED P25 สข 013027 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา
ED P21 กศ 042007 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ED P27 พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED P26 พล 031109 ทักษะและการสอนกรีฑา
ED P28 พล 031134 ทักษะและการสอนแอโรบิกดานซ์
ED P22 กศ 052008 จิตวิทยาสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
6614 ห้องเรียน
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
B105 สนามตะกร้อ
B101 สนามกรีฑา
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนชั้น 3( แอโรบิก)
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202