EP23-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P22,6611
C064
EP23,EP24
ED P22,6611
C064
EP23,EP24
ED P22,6611
C064
EP23,EP24
ED P22,6611
C064
EP23,EP24
 


ED P23,3301
C039
EP23
ED P23,3301
C039
EP23
ED P23,3301
C039
EP23
 


 


อังคาร ED P20,7711
C102
EP23
ED P20,7711
C102
EP23
ED P20,7711
C102
EP23
ED P20,7711
C102
EP23
 


ED P28,B120
C053
EP23
ED P28,B120
C053
EP23
ED P28,B120
C053
EP23
 


 


พุธ ED P24,6611
C143
EP23
ED P24,6611
C143
EP23
ED P24,6611
C143
EP23
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P21,3302
C077
EP23
ED P21,3302
C077
EP23
ED P21,3302
C077
EP23
ED P21,3302
C077
EP23
 


ED P25,8812
C066
EP23
ED P25,8812
C066
EP23
ED P25,8812
C066
EP23
 


 


ศุกร์ ED P27,B105
C105
EP23
ED P27,B105
C105
EP23
ED P27,B105
C105
EP23
 


 


ED P26,B101
C112
EP23
ED P26,B101
C112
EP23
ED P26,B101
C112
EP23
 


 ====== รายวิชา =====
ED P22 กศ 052008 จิตวิทยาสำหรับครู
ED P23 พล 012014 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
ED P20 กศ 032004 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
ED P28 พล 031134 ทักษะและการสอนแอโรบิกดานซ์
ED P24 พล 013020 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED P21 กศ 042007 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ED P25 สข 013027 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา
ED P27 พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED P26 พล 031109 ทักษะและการสอนกรีฑา
====== อาจารย์ ======
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนชั้น 3( แอโรบิก)
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
8812 ห้องเรียน
B105 สนามตะกร้อ
B101 สนามกรีฑา
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204