EP24-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P22,6611
C064
EP23,EP24
ED P22,6611
C064
EP23,EP24
ED P22,6611
C064
EP23,EP24
ED P22,6611
C064
EP23,EP24
 


ED P21,3302
C077
EP24
ED P21,3302
C077
EP24
ED P21,3302
C077
EP24
ED P21,3302
C077
EP24
 


อังคาร ED P26,B101
C112
EP24
ED P26,B101
C112
EP24
ED P26,B101
C112
EP24
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P23,3301
C039
EP24
ED P23,3301
C039
EP24
ED P23,3301
C039
EP24
 


 


ED P20,8817
C102
EP24
ED P20,8817
C102
EP24
ED P20,8817
C102
EP24
ED P20,8817
C102
EP24
 


พฤหัสบดี ED P28,B120
C053
EP24
ED P28,B120
C053
EP24
ED P28,B120
C053
EP24
 


 


ED P24,6611
C143
EP24
ED P24,6611
C143
EP24
ED P24,6611
C143
EP24
 


 


ศุกร์ ED P25,8812
C066
EP24
ED P25,8812
C066
EP24
ED P25,8812
C066
EP24
 


 


ED P27,B105
C105
EP24
ED P27,B105
C105
EP24
ED P27,B105
C105
EP24
 


 ====== รายวิชา =====
ED P22 กศ 052008 จิตวิทยาสำหรับครู
ED P21 กศ 042007 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ED P26 พล 031109 ทักษะและการสอนกรีฑา
ED P23 พล 012014 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
ED P20 กศ 032004 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
ED P28 พล 031134 ทักษะและการสอนแอโรบิกดานซ์
ED P24 พล 013020 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED P25 สข 013027 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา
ED P27 พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
====== อาจารย์ ======
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
B101 สนามกรีฑา
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนชั้น 3( แอโรบิก)
8812 ห้องเรียน
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204