EP31-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P30,4410
C019
EP31
ED P30,4410
C019
EP31
ED P30,4410
C019
EP31
ED P30,4410
C019
EP31
 


ED P33,B129
C005
EP31
ED P33,B129
C005
EP31
ED P33,B129
C005
EP31
 


 


อังคาร ED P35,8811
C006
EP31
ED P35,8811
C006
EP31
ED P35,8811
C006
EP31
ED P35,8811
C006
EP31
 


ED P34,7716
C067
EP31
ED P34,7716
C067
EP31
ED P34,7716
C067
EP31
 


 


พุธ ED P32,2203
C047
EP31
ED P32,2203
C047
EP31
ED P62,2202
C029
EP31
ED P62,2202
C029
EP31
 


ED 000,0120
0000
EP31,EP32
ED 000,0120
0000
EP31,EP32
ED 000,0120
0000
EP31,EP32
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P31,3301
C039
EP31
ED P31,3301
C039
EP31
ED P31,3301
C039
EP31
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 000,0120
0000
EP31,EP32
ED 000,0120
0000
EP31,EP32
ED 000,0120
0000
EP31,EP32
 


 ====== รายวิชา =====
ED P30 กศ 023012 การพัฒนาหลักสูตร
ED P33 พล 013020 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED P35 พล 013023 วิธีการสอนพลศึกษา 1
ED P34 พล 071088 ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
ED P32 พล 013001 การจัดการแข่งขันกีฬา
ED P62 กศ082005 พลศึกษาพิเศษ
ED 000 วิชา กลุ่ม กลวิธีฯ ปี 3
ED P31 พล 012018 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2
====== อาจารย์ ======
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
C005 ดร. สมชาย กุลโสภิต
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
0000 อ.วิชา กลุ่ม กลวิธีฯ ปี 3
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
===== ห้องเรียน ======
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
B129 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชั้น 2 (ห้องแรก)
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7716 ห้องเรียน (ห้องคณะศิลป์ฯ)
2203 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
0120 ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302