EP32-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P35,8811
C006
EP32
ED P35,8811
C006
EP32
ED P35,8811
C006
EP32
ED P35,8811
C006
EP32
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P32,2203
C047
EP32
ED P32,2203
C047
EP32
ED P07,2203
C029
EP32
ED P07,2203
C029
EP32
 


ED P33,B129
C005
EP32
ED P33,B129
C005
EP32
ED P33,B129
C005
EP32
 


 


พุธ ED P30,8816
C019
EP32
ED P30,8816
C019
EP32
ED P30,8816
C019
EP32
ED P30,8816
C019
EP32
 


ED 000,0120
0000
EP31,EP32
ED 000,0120
0000
EP31,EP32
ED 000,0120
0000
EP31,EP32
 


 


พฤหัสบดี ED P31,3301
C144
EP32
ED P31,3301
C144
EP32
ED P31,3301
C144
EP32
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P34,9911
C067
EP32
ED P34,9911
C067
EP32
ED P34,9911
C067
EP32
 


 


ED 000,0120
0000
EP31,EP32
ED 000,0120
0000
EP31,EP32
ED 000,0120
0000
EP31,EP32
 


 ====== รายวิชา =====
ED P35 พล 013023 วิธีการสอนพลศึกษา 1
ED P32 พล 013001 การจัดการแข่งขันกีฬา
ED P07 พล 012029 พลศึกษาพิเศษ
ED P33 พล 013020 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED P30 กศ 023012 การพัฒนาหลักสูตร
ED 000 วิชา กลุ่ม กลวิธีฯ ปี 3
ED P31 พล 012018 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2
ED P34 พล 071088 ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C005 ดร. สมชาย กุลโสภิต
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
0000 อ.วิชา กลุ่ม กลวิธีฯ ปี 3
C144 อ.ชนม์ชนก วงศ์มณี
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
2203 ห้องเรียน
B129 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชั้น 2 (ห้องแรก)
8816 ห้องเรียน
0120 ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301