EP42-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402 จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P41,9915
C064
EP41,EP42
ED P41,9915
C064
EP41,EP42
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P44,8811
C075
EP41,EP42
ED P44,8811
C075
EP41,EP42
ED P44,8811
C075
EP41,EP42
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P41 กศ 064002 การประกันคุณภาพการศึกษา
ED P42 พล 064004 การสัมนาทางพลศึกษา
ED P44 กศ 043004 วิจัยในชั้นเรียน
====== อาจารย์ ======
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402