EP44-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404 จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P42,9912
C025,C111
EP43,EP44
ED P42,9912
C025,C111
EP43,EP44
ED P41,9915
C064
EP43,EP44
ED P41,9915
C064
EP43,EP44
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P44,8811
C075
EP43,EP44
ED P44,8811
C075
EP43,EP44
ED P44,8811
C075
EP43,EP44
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P42 พล 064004 การสัมนาทางพลศึกษา
ED P41 กศ 064002 การประกันคุณภาพการศึกษา
ED P44 กศ 043004 วิจัยในชั้นเรียน
====== อาจารย์ ======
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404