EP47-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 407 จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P44,8811
C075
EP47,EP48
EH41
ED P44,8811
C075
EP47,EP48
EH41
ED P44,8811
C075
EP47,EP48
EH41
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P42,9912
C025,C111
EP47,EP48
EH41
ED P42,9912
C025,C111
EP47,EP48
EH41
ED P41,9915
C064
EP47,EP48
EH41
ED P41,9915
C064
EP47,EP48
EH41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P44 กศ 043004 วิจัยในชั้นเรียน
ED P42 พล 064004 การสัมนาทางพลศึกษา
ED P41 กศ 064002 การประกันคุณภาพการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
EP47 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 407
EP48 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 408
EH41 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401