P014-พล012008 หลักสูตรพลศึกษา S.1 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P61,2201
C112
P014
ED P61,2201
C112
P014
 


 


 


 


 


 


 


 



====== รายวิชา =====
ED P61 พล012008 หลักสูตรพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
P014 พล012008 หลักสูตรพลศึกษา S.1