P034-พล043029 กลวิธีฯ การจัดการกีฬาวอลเลย์บอล S.1 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P81,B122
C065
P034
ED P81,B122
C065
P034
ED P81,B122
C065
P034
 


 ====== รายวิชา =====
ED P81 พล043029 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
===== ห้องเรียน ======
B122 โดมบาส2
====== นักศึกษา ======
P034 พล043029 กลวิธีฯ การจัดการกีฬาวอลเลย์บอล S.1