P336-พล 033137 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา S.1 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P01,9915
C006
P336
ED P01,9915
C006
P336
ED P01,9915
C006
P336
 


 ====== รายวิชา =====
ED P01 พล 033137 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
====== อาจารย์ ======
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
P336 พล 033137 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา S.1