PH11-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED D14,8815
C127
PH11
ED D14,8815
C127
PH11
ED D14,8815
C127
PH11
 


 


ED D12,9912
C140
PH11
ED D12,9912
C140
PH11
ED D12,9912
C140
PH11
 


 


อังคาร ED D17,9912
C050
PH11
ED D17,9912
C050
PH11
ED D15,9912
C118
PH11
ED D15,9912
C118
PH11
 


ED D16,6617
C022,C139
PH11
ED D16,6617
C022,C139
PH11
ED D16,6617
C022,C139
PH11
 


 


พุธ ED D10,8813
C133
PH11
ED D10,8813
C133
PH11
ED D10,8813
C133
PH11
 


 


ED D13,8813
C092
PH11
ED D13,8813
C092
PH11
ED D13,8813
C092
PH11
 


 


พฤหัสบดี ED D19,B126
C041
PH11
ED D19,B126
C041
PH11
ED D19,B126
C041
PH11
 


 


ED D11,6612
C038
PH11
ED D11,6612
C038
PH11
ED D11,6612
C038
PH11
 


 


ศุกร์ ED D18,B110
C009
PH11
ED D18,B110
C009
PH11
ED D18,B110
C009
PH11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED D14 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
ED D12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED D17 สข 011002 การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ED D15 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED D16 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
ED D10 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษ
ED D13 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED D19 พล 041049 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
ED D11 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED D18 พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
====== อาจารย์ ======
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C139 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
6617 ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา)
8813 ห้องเรียน
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
6612 ห้องเรียน
B110 โรงยิมยิมนาสติก
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101