PH21-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED D28,8817
C021
PH21
ED D28,8817
C021
PH21
ED D28,8817
C021
PH21
 


 


ED D20,8815
C120
PH21
ED D20,8815
C120
PH21
ED D20,8815
C120
PH21
 


 


อังคาร ED P22,6611
C064
PH21
ED P22,6611
C064
PH21
ED P22,6611
C064
PH21
ED P22,6611
C064
PH21
 


ED D25,B101
C112
PH21
ED D25,B101
C112
PH21
ED D25,B101
C112
PH21
 


 


พุธ ED D21,7711
C021
PH21
ED D21,7711
C021
PH21
ED D21,7711
C021
PH21
ED D21,7711
C021
PH21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED D27,5513
C050
PH21
ED D27,5513
C050
PH21
ED D26,5513
C035
PH21
ED D26,5513
C035
PH21
 


ED D22,3302
C077
PH21
ED D22,3302
C077
PH21
ED D22,3302
C077
PH21
ED D22,3302
C077
PH21
 


ศุกร์ ED D24,3301
C039,C144
PH21
ED D24,3301
C039,C144
PH21
ED D24,3301
C039,C144
PH21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED D28 ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED D20 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED P22 กศ 052008 จิตวิทยาสำหรับครู
ED D25 พล 031109 ทักษะและการสอนกรีฑา
ED D21 กศ 032004 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
ED D27 สข 012006 การควบคุมและการป้องกันโรค
ED D26 สข 011004 ยาและสารเสพติด
ED D22 กศ 042007 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ED D24 สข 022002 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูสุขศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
C144 อ.ชนม์ชนก วงศ์มณี
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
8815 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B101 สนามกรีฑา
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
5513 ห้องเรียน
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201