PH31-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED D32,7711
C047
PH31
ED D32,7711
C047
PH31
ED D33,7711
C112
PH31
ED D33,7711
C112
PH31
 


ED D37,5511
C144
PH31
ED D37,5511
C144
PH31
ED D37,5511
C144
PH31
 


 


อังคาร ED D30,9915
C004
PH31
ED D30,9915
C004
PH31
ED D30,9915
C004
PH31
ED D30,9915
C004
PH31
 


 


 


 


 


 


พุธ ED D31,8814
C014
PH31
ED D31,8814
C014
PH31
ED D31,8814
C014
PH31
ED D31,8814
C014
PH31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED D38,7711
C065
PH31
ED D38,7711
C065
PH31
ED D38,7711
C065
PH31
ED D38,7711
C065
PH31
 


ED D34,B105
C030
PH31
ED D34,B105
C030
PH31
ED D34,B105
C030
PH31
 


 


ศุกร์ ED D36,8815
C104
PH31
ED D36,8815
C104
PH31
 


 


 


ED D35,B114
C114
PH31
ED D35,B114
C114
PH31
ED D35,B114
C114
PH31
 


 ====== รายวิชา =====
ED D32 พล 013001 การจัดการแข่งขันกีฬา
ED D33 พล 013004 บริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED D37 สข 022002 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูสุขศึกษา 1
ED D30 กศ 023012 การพัฒนาหลักสูตร
ED D31 กศ 023013 การจัดการเรียนรู้
ED D38 พล 013023วิธีการสอนพลศึกษา 1
ED D34 พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED D36 สข 012005 สุขภาพผู้บริโภค
ED D35 พล 051019 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
====== อาจารย์ ======
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C144 อ.ชนม์ชนก วงศ์มณี
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
5511 ห้องเรียน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
8814 ห้องเรียน
B105 สนามตะกร้อ
8815 ห้องเรียน
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301