PH32-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED D31,9915
C014
PH32
ED D31,9915
C014
PH32
ED D31,9915
C014
PH32
ED D31,9915
C014
PH32
 


ED D30,7711
C004
PH32
ED D30,7711
C004
PH32
ED D30,7711
C004
PH32
ED D30,7711
C004
PH32
 


อังคาร ED D34,B105
C030
PH32
ED D34,B105
C030
PH32
ED D34,B105
C030
PH32
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED D38,9917
C110
PH32
ED D38,9917
C110
PH32
ED D38,9917
C110
PH32
ED D38,9917
C110
PH32
 


ED D36,7711
C104
PH32
ED D36,7711
C104
PH32
 


 


 


พฤหัสบดี ED D35,B114
C114
PH32
ED D35,B114
C114
PH32
ED D35,B114
C114
PH32
 


 


ED D37,7711
C144
PH32
ED D37,7711
C144
PH32
ED D37,7711
C144
PH32
 


 


ศุกร์ ED P32,9915
C047
PH32
ED P32,9915
C047
PH32
ED D33,9915
C112
PH32
ED D33,9915
C112
PH32
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED D31 กศ 023013 การจัดการเรียนรู้
ED D30 กศ 023012 การพัฒนาหลักสูตร
ED D34 พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED D38 พล 013023วิธีการสอนพลศึกษา 1
ED D36 สข 012005 สุขภาพผู้บริโภค
ED D35 พล 051019 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
ED D37 สข 022002 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูสุขศึกษา 1
ED P32 พล 013001 การจัดการแข่งขันกีฬา
ED D33 พล 013004 บริหารพลศึกษาในโรงเรียน
====== อาจารย์ ======
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C144 อ.ชนม์ชนก วงศ์มณี
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B105 สนามตะกร้อ
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
====== นักศึกษา ======
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302