PH33-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED D33,8814
C112
PH33
ED D33,8814
C112
PH33
ED D32,9912
C047
PH33
ED D32,9912
C047
PH33
 


ED D38,4410
C065
PH33
ED D38,4410
C065
PH33
ED D38,4410
C065
PH33
ED D38,4410
C065
PH33
 


อังคาร ED D36,8814
C104
PH33
ED D36,8814
C104
PH33
 


 


 


ED D30,7711
C004
PH33
ED D30,7711
C004
PH33
ED D30,7711
C004
PH33
ED D30,7711
C004
PH33
 


พุธ ED D34,B105
C030
PH33
ED D34,B105
C030
PH33
ED D34,B105
C030
PH33
 


 


ED D31,6611
C014
PH33
ED D31,6611
C014
PH33
ED D31,6611
C014
PH33
ED D31,6611
C014
PH33
 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED D35,B114
C114
PH33
ED D35,B114
C114
PH33
ED D35,B114
C114
PH33
 


 


ศุกร์ ED D37,3302
C144
PH33
ED D37,3302
C144
PH33
ED D37,3302
C144
PH33
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED D33 พล 013004 บริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED D32 พล 013001 การจัดการแข่งขันกีฬา
ED D38 พล 013023วิธีการสอนพลศึกษา 1
ED D36 สข 012005 สุขภาพผู้บริโภค
ED D30 กศ 023012 การพัฒนาหลักสูตร
ED D34 พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED D31 กศ 023013 การจัดการเรียนรู้
ED D35 พล 051019 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
ED D37 สข 022002 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูสุขศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C144 อ.ชนม์ชนก วงศ์มณี
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B105 สนามตะกร้อ
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
PH33 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303