PH34-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED D38,9917
C065
PH34
ED D38,9917
C065
PH34
ED D38,9917
C065
PH34
ED D38,9917
C065
PH34
 


ED D34,B105
C030
PH34
ED D34,B105
C030
PH34
ED D34,B105
C030
PH34
 


 


อังคาร ED D31,3302
C014
PH34
ED D31,3302
C014
PH34
ED D31,3302
C014
PH34
ED D31,3302
C014
PH34
 


ED D37,3301
C144
PH34
ED D37,3301
C144
PH34
ED D37,3301
C144
PH34
 


 


พุธ ED D35,B114
C114
PH34
ED D35,B114
C114
PH34
ED D35,B114
C114
PH34
 


 


ED D33,8815
C112
PH34
ED D33,8815
C112
PH34
ED D32,7711
C047
PH34
ED D32,7711
C047
PH34
 


พฤหัสบดี ED D36,8817
C104
PH34
ED D36,8817
C104
PH34
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED D30,8817
C019
PH34
ED D30,8817
C019
PH34
ED D30,8817
C019
PH34
ED D30,8817
C019
PH34
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED D38 พล 013023วิธีการสอนพลศึกษา 1
ED D34 พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED D31 กศ 023013 การจัดการเรียนรู้
ED D37 สข 022002 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูสุขศึกษา 1
ED D35 พล 051019 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
ED D33 พล 013004 บริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED D32 พล 013001 การจัดการแข่งขันกีฬา
ED D36 สข 012005 สุขภาพผู้บริโภค
ED D30 กศ 023012 การพัฒนาหลักสูตร
====== อาจารย์ ======
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C144 อ.ชนม์ชนก วงศ์มณี
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
B105 สนามตะกร้อ
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
8815 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
PH34 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304